Szabolcs I., Várallyay Gy., Mélyvölgyi J. (1972?): Az újszentmargitai talajok és ökoszisztéma kapcsolata. Publikálatlan kézirat.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Szabolcs I., Várallyay Gy., Mélyvölgyi J. (1972?): Az újszentmargiatai talajok és ökoszisztéma kapcsolata. Publikálatlan kézirat.
Rövid hivatkozás: 
Szabolcs és mtsai (1972?)
Első szerző: 
Szabolcs István
Év: 
1972 (évszám nélkül)
Összefoglalás: 

1971-ben részletes talajtani felvételezést végeztünk a szikes talajú Újszentmargitai Természetvédelmi Területen. A helyszíni felvételezés, majd az ezt követő részletes és sokoldalú laboratóriumi vizsgálatok célja az volt, hogy e területen előforduló talajféleségek részletes jellemzésével egzakt talajtani alapot nyújtsanak azokhoz az interdiszciplináris kutatásokhoz, amelyek célja a szikes talajok képződési folyamatai és a növényzet közti kölcsönhatás vizsgálata, e kölcsönhatás egyes tényezőinek pontos meghatározása, a hatásmechanizmusok egzakt leírása és kvantitatív jellemzése.

Fejezetek:
Vizsgálati anyag és módszerek
A feltárt talajszelvények leírása
A vizsgálati eredmények és azok értékelése
1. Talajképződési folyamatok
2. A vizsgált terület talajai
Szikes rét talajai
Szikesedő erdősrét talajai
Erdővel borított területek talajai

Táblázatok: 1.-5. táblázat
A vizsgált talajok adatai, mechanikai összetétele %-ban, teljes kémiai elemzésének eredményei, adszorpciós- és tápanyagviszonyai.

Ábrák: 1-7. ábra
Egyes talajszelvények pF-görbéi, sóprofilja, mészakkumulációs szint képződésének vázlata.

biodiverzitás: magasabb rendű növények
élőhely: erdőssztyeppek
geológia, földrajz, földtörténet
meteorológia, időjárás, éghajlat, hidrológia
módszertan: felmérés, monitorozás
talaj - termőhely
társulástan, cönológia
Megjegyzések: 

Kézirat a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából

Lelőhely: 
ER Archívum (1972/D-001)
Típus: 
kézirat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-05-12