Újvári-Jármai Éva (1990): Erdészeti Kutatások; Nemesítési, Szaporítóayag-termesztési és Környezetvédelmi Osztály; Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Újvári-Jármai Éva (1990): Erdészeti Kutatások; Nemesítési, Szaporítóayag-termesztési és Környezetvédelmi Osztály; Budapest
Rövid hivatkozás: 
Újvári-Jármai (1990)
Első szerző: 
Újvári-Jármai Éva
Év: 
1990
Összefoglalás: 

Tartalom:
- Gergácz J: Populus trichocarpa származáskutatások hazai tapasztalatai
- Gergácz J: A nyárak keresztezéses nemesítése terén elért eddigi eredmények
- Halupa L-né, Szőnyi L, Trombitás T: Adatok feketefenyő -változatok és -származások térfogati sűrűségéről (térfogatsúlyáról) és szárazanyag-produkciójáról
- Halupa L-né: Adatok a nemesített akácfajták átmérő- és körlapnövekedéséről
- Hajdu G: Fás növényi kultúrkörnyezet helyreállítása föld alatti villamos vezetékek feltárása után
- Ormos B: Kárászi rövidfás fakitermekési technológia
- Bondor A, Führer E, Járó Z, Kollwentz Ö, Márkus L: A vad szerepe az erdei ökoszisztémában és az erdőgazdaságban
- Járó Z: A bükkösök szerves- és tápanyagforgalma
- Rédei K: Az akácállományok elő- és véghasználati fatérfogatának gyorsított becslése
- Halupa L, Somogyi Z, Gabnai E: Az "I-214"nyár (P.x euram. (Dode) Guinier cv. "I-214" fatérfogata
- Veperdi G: Feketefenyő-ültetési hálózati kísérlet dél-alföldi homoktermőhelyen
- Mendlik G: A rácshálós erdőrészletszintű növedékvizsgálatok eredményei
- Szontagh P: Növényvédelmi tecchnológiák a nyárak és a füzek xilofág rovarainak elhárítására
- Szontagh P: Erdőművelési eljárások növényvédelmi technológiái nyárasokban
- Koltay A, Szántó M: Az Armillaria nemzetség szerepe erdeink egészségi állapotában
- Csóka Gy: A fenyőpohók-(dendrolimus pini L.) károsítás hatása a fiatal erdeifenyves növekedésére
- Ambrus A, Csóka Gy: A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) rajzásának vizsgálata feromoncsapdával és jelöléssel
- Csókáné Hirka A: Az immisszió hatásának vizsgálata az Inota környéki cseresekben
- Illyés B: Az erdőfelújítási alap képzésének jellegzetességei
- Illyés B: Erdeink hasznosítása a változó igények kielégítésére
- Bondor A, Führer E, Járó Z, Kollwentz Ö, Márkus L, Murányi J: Az erdei vadkárok értékelése az erdőérték-számítás módszereivel
- Héjj B, Illyés B, Marosi Gy: A tölgypusztulás ökonómiai értékelése és finanszírozása
- Héjj B: Az erdő talajvédő funkciójának ökonómiai értékelése
- Mojszejev, N.A: Az erdőkészlet hasznosításának és újratermelésének irányítására vonatkozó gazdasági mechanizmus felépítésének metodikai alapjai
- Wang, Shi-Ji: Erdészeti kutatás Kínában
- Bander, A: Az "I-214" olasznyár éves növekedésmenete
- Bander, A: Irak és Magyarország természetföldrajzi jellemzése
- Szász T: Miért lettem erdőmérnök?
- Újváriné Jármai É: A Nemesítési Osztály tevékenysége és eredményei 1986-tól
- Tóth B: Új nyárfajták bevezetése Közép- és Kelet-Magyarországon
- Solymár G-né: Nyárfajtajelöltek észteráz és peroxidáz izoenzim-vizsgálata. Klónon belüli egyneműség és a klónok közötti különbözőség ellenőrzése biokémiai módszerrel
- Keresztesi B: Akác- és tölgykutató-csoport
- Bujtás Z, Harkai L, Keresztesi B: Akácfajták üzemi termesztési kísérlete Téten
- Lessényi B: A gödöllői akácgénbank értékelésének hasznosítható eredményei
- Sitkey J: A szárazkeszői kocsánytalan tölgyessel borított kis vízgyűjtő vízforgalma
- Halupa L: Az Erdőművelési és Faterméstani Osztály fontosabb feladatai és eredményei
- Béky A: A kocsánytalan tölgy pusztulása a hosszú lejáratú erdőnevelési és fatermési kísérleti területeken
- Mendlik G: A bükkösök természetes felújításának újabb irányai
- Veperdi G: Az erdei- és feketefenyő-ültetési hálózati kísérletek újabb eredményei
- Tóth J: Az ERTI-ben folyó erdővédelmi kutatások eredményeinek összefoglalása
- Leskó K: Az ormánsági kocsányostölgy-állományok helyzete
- Koltay A: A gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum Fr.Bref) elleni biológiai védekezés nagyüzemi alkalmazásának eredményei
- Fodor S: A tölgyek hervadásos megbetegedése elleni védekezés eredményei és lehetőségei
- Csóka Gy: A Dendrolimus pini L.(Lepidotera: Lasiocampidae) magyarországi életmódja és kártétele
- Al-Mokdad, Ahmad: Feketefenyő-tűlevél transzspirációs vizsgálatok Gödöllőn
- Jablonkay Z: Fahasználati, szervezési kutatások a gyakorlat számára
- Jablonkay Z: Primér faválasztékok számbavétele számítógéppel
- Verbay J: A fakitermelési munkarendszerek szimulációs elemzése
- Hajdú G: A munkahelyi és az üzemi vezetés színvonalának fejlesztése
- Gólya J: Technológiafejlesztési eredmények törzskiválasztó gyérítésekben
- Ormos B: A meredek területek fakitermelése
- Posta J: Az intézetben folyó műszaki-fejlesztési kutatások
- Walter F: Hazai kialakítású ERTI csemetekerti munkagépek
- Zsolczay S: A szelektív motorüzemóra-számláló műszer gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai
- Huszár E-né, Fejes J: Az aprítógépek összehasonlító vizsgálatának tapasztalatai
- Benke I: Újabb gépek az erdőgazdaság szolgálatában
- Szepesi L: A fakitermelés gépesítésének fejlesztése hegyvidéki erdeinkben
- Illyés B: Az ERTI-ben folyó erdészeti gazdaságtani kutatások eredményeinek összefoglalása
- Marosi Gy: A gazdasági környezet, az élőfa-készlet változásainak összefüggései az erdőgazdálkodás jövedelmezőségével
- Héjj B, Illyés B: A fakitermelés jövedelmezőségének elemzése
- Keresztesi B, Lessényi B: Az erdővagyonmérleg erdőrendezési vonatkozásai
- Az erdővagyonmérleg közgazdasági vonatkozásai

erdőgazdálkodás
erdőhasználat, erdei haszonvétel
erdőökológia
Ex Libris Czájlik Péter
mezőgazdaság
Kiadó: 
Mezőgazdasági Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (1990/P-007)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-01-27