Zólyomi B., Máthé I., Précsényi I. és Szőcs Z. (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Zólyomi Bálint, Máthé Imre, Précsényi István és Szőcs Zoltán (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42.
Short reference: 
Zólyomi és mtsai (1972)
First author: 
Zólyomi Bálint
Abstract: 

A Hortobágy ÉNY-i szélén Újszentmargitán a "Tilos erdő"-ben és környékén az IBP keretében 1966 tavaszán indultak meg a vizsgálatok az Akadémia Botanikai Kutatóintézetének kollektívája részéről. Az intézeti kollektívának a feladata a terresztris primer produkció törvényszerűségeinek tisztázása, a zárt erdős-sztyeperdőtől (Galatello-Quercetum roboris) kezdve a az erdős pusztaréten (Peucedano-Galatelletum punctati) és a szikes pusztaréten (Artemisio-Festucetum pseudovinae) át, a származék juhlegelőig (Achilleo-Festucetum pseudovinae) és a szántóföldi kultúrákig.

Tartalom:
Az erdő
Sztyepréti társulások
Transzekt
Legelő
Szántó

1. ábra. Az újszentmargitai Tilos erdő vegetációtérképe

biodiversity: higher plants
biomass, yield
habitat: steppe woodlands
habitat: wooded pastures
forest ecology
forest history
ecosystem: growth, development, production
soil - site
map: vegetation map
Notes: 

A cikk teljes kézirata, illetve Zólyomi Bálint kézírásával ellátott kéziratrészletek is vannak a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából (Sztyepréti társulások, Produktivitás, Efficiencia, Anyagkicserélődési arány, Termelési ütem, Transzekt, Az erdő, Legelő, Szántó)

Publisher: 
Magyar Tudományos Akadémia
Journal: 
A Biológiai Osztály Közleményei
Location: 
ER Archívum (1972/P-006/1, 2)
Type: 
scientific paper, conference (full) paper
Strict forest reserves: