Nagy G. (2003): A természetközeli erdőgazdálkodás és természetvédelmi vonatkozásai a Mecsek-hegységben. Paeonia: 129-149.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Nagy G. (2003): A természetközeli erdőgazdálkodás és természetvédelmi vonatkozásai a Mecsek-hegységben. Paeonia: 129-149.
Short reference: 
Nagy (2003)
First author: 
Nagy Gábor
forest management
phytosociology
nature conservation
Notes: 

A természetközeli erdőgazdálkodás és természetvédelmi vonatkozásai a Mecsek-hegységben
Nagy Gábor

Tartalom:
Bevezetés
I. A Mecsek-hegység mai erdőképe
Természetszerű erdők
a) Gazdálkodás által (nagyobbrészt) nem érintett erdőtársulások
Sásos égerliget (Carici pendulae-Alnetum)
Dél-Dunántúli tölgy-kőris-szil liget (Knautio drymeiae-Ulmetum)
Mecseki karsztbokorerdő (Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis)
Mecseki mészkedvelő olasz tölgyes (Tamo-Quercetum virgilianae)
Mecseki sisakvirágos tetőerdő (Aconito anthorae-Fraxinetum orni)
Ezüsthársas törmeléklejtő-erdő (Tilio tomentosae-Fraxinetum orni)
Mecseki szurdokerdő (Scutellario altissimae-Aceretum)
Mecseki mészkerülő bükkös (Sorbo torminalis-Fagetum)
Mecseki mészkerülő tölgyes (Luzulo forsteri-Quercetum)
Mecseki rekettyés tölgyes (Genisto pilosae-Quercetum polycarpae)
b) Gazdálkodás alá vont erdőtársulások
Mecseki cseres-tölgyes (Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii)
Mecseki gyertyános-tölgyes (Asperulo taurinae-Carpinetum)
Mecseki bükkös (Helleboro odori-Fagetum)
Kultúr- és származékerdők
II. Jellemző gazdálkodási módok
Vágásos üzemmódok
a) Tarvágás (lultúr- és származék erdőkben, cseresekben, tölgyesekben)
b) Természetes felújítóvágások
III. A természetközeli erdőgazdálkodás fogalma, célja és eszközrendszere
IV. A természetközeli gazdálkodás korlátai
A nagyvadállomány sűrűsége
A fragmentáció káros hatásai
Tervezési, igazgatási helyzet, korlátok
Ökonómiai vonatkozások, technológiai, szervezeti korlátok
V. A természetszerű erdők jellemzői
Faegyedek, erdőállományok szintjén
a) Nagyméretű, idős fák, hagyásfák, hagyásfacsoportok jelenléte
b) Elegyesség (fajdiverzitás)
c) Pionír fafajok egyedeinek, csoportjainak jelenléte
d) Vegyeskorúság (kordiverzitás)
e) Vertikális és horizontális tagozódottság (többszintű, inhomogén záródottságú, a termőhely mintázatát követő kis-, közepes- és nagycsoportos szerkezetű állományok [strukturális diverzitás])
f) Erdei cserjefajok előfordulása
g) Őshonos fajok jelenléte
h) Tájidegen fa- és cserjefajok hiánya
i) Invazív, adventív és gyomfajok hiánya vagy csekély mértékű jelenléte
j) Természetes tájelemek megléte és azok kölcsönhatása (lineáris: patakvölgy, folt: irtásrét, szegélyek)
k) Odvas fák, tövön száradt facsonkok jelenléte
l) Elhalt, korhadó faanyag jelenléte
m) Összeroskadó erdőfoltok, lékesedés (természetes bolygatások)
n) Természetes újulat megjelenése
o) Mikroélőhelyek sokfélesége
p) Háborítatlan alom- és humuszos szint
Tájléptékű jellemzők
a) Összefüggő erdős területek megléte (fragmentáció hiánya)
b) Tájléptékű mozaikosság: erdőtársulás-diverzitás
c) Zárt erdőhöz kötődő, ritka fajok jelenléte
d) Erdőszegélyek kialakulása
e) Nagyvadkárosítás elviselhető mértéke
VI. A természetközeli erdőgazdálkodás természetvédelmi vonatkozásai
Van-e realitása?
Eredmények a Mecsek-hegységben
a) Erdőrezervátum védőzóna
b) Örökerdő védőzóna (zöld zóna) védett természeti területeken
c) MEFA Rt. - erdőtanúsítási rendszer (védett területeken kívül)
Köszönetnyilvánítás
Irodalom

Címszavazva - VA

Publisher: 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Journal: 
Paeonia
Location: 
ER Archívum (2003/P-003)
Type: 
scientific paper, conference (full) paper